Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lustparty/domains/lustparty.nl/public_html/control/global.php on line 1856
  • Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.0 – Definities LustParty. Gevestigd Postbus 8000 3009AA Rotterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Lid: De bezoeker van de website van Lustparty die als lid staat geregistreerd. Organisator: De bezoeker van de website van Lustparty die als Organisator staat geregistreerd. Winactie: De mogelijkheid die Lustparty op haar website biedt aan leden om een prijs te winnen. Winnaar: de lid die heeft deelgenomen aan een Winactie en door het systeem is geselecteerd om de daarmee verbonden prijs in ontvangst te nemen. SMS-dienst: Het versturen van tekstberichten middels een (mobiele) telefoon naar en/of het ontvangen van tekstberichten op een (mobiele) telefoon afkomstig van Lustparty. Advertentiedienst: De dienst die Lustparty ter beschikking stelt op haar website waarmee de Wederpartij kan adverteren op de Website van Lustparty aan haar gelieerde diensten. Website van Lustparty: het domein https://www.lustparty.nl en alle daartoe behorende (sub)domeinen. Websites, althans (sub)domeinen, van derden behoren niet tot de website van Lustparty zelfs niet wanneer er door een link vanaf de website van Lustparty naar wordt verwezen.

2.0 – Toepasselijkheid

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van en met Lustparty alsmede op ieder gebruik van de Website van Lustparty zoals – doch niet uitsluitend – het registreren van een online account op de Website van Lustparty alsmede de door Lustparty geleverde diensten. Door het registreren van een account op de Website van Lustparty stemt de Wederpartij er mee in dat onderhavige voorwaarden van toepassing zijn op iedere (rechts)handeling in de relatie tussen Lustparty en desbetreffende Wederpartij. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lustparty, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Lustparty uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Wanneer door Lustparty gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Lustparty onderhavige voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lustparty in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lustparty vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

3.0 – Online Gebruikersaccount

De Wederpartij kan zich middels de website van Lustparty registreren voor een online account. Aan deze registratie zijn geen kosten verbonden. De Wederpartij garandeert dat (a) de op het registratieformulier verstrekte persoonlijke informatie (hierna de "Geregistreerde Informatie" genoemd) correct en volledig is. Indien Lustparty, naar eigen goeddunken, van mening is dat de Geregistreerde Informatie niet correct of onvolledig is, is Lustparty gerechtigd de toegang tot de account op te schorten of te beëindigen en/of de relatie met de Wederpartij te beëindigen en/of om de Wederpartij het gebruik van de Website en/of de diensten van Lustparty of een onderdeel daarvan nu of in de toekomst te ontzeggen. De Wederpartij is verantwoordelijk om de geheimhouding te bewaren van wachtwoorden en/of andere informatie die aan de Wederpartij is verstrekt door Lustparty en de Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die zijn uitgevoerd met behulp van het gebruik van zijn/haar wachtwoord of deze andere informatie. De Wederpartij zegt toe dat hij/zij aan het einde van elke sessie zijn/haar bezoek aan de Website van Lustparty zal afsluiten (door zich uit te loggen en de browser af te sluiten) en dat de Wederpartij contact zal opnemen met Lustparty wanneer hij/zij merkt of vermoedt dat er ongeautoriseerd gebruik is gemaakt van zijn/haar wachtwoord of dat de veiligheid of bescherming van de Geregistreerde Informatie om een andere reden niet meer is gegarandeerd. De Wederpartij zorgt er telkens voor dat de Geregistreerde Informatie zoals deze staan vermeld in zijn/haar account up-to-date en correct zijn. Lustparty aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste inhoud van Geregistreerde Informatie of de gevolgen die het verstrekken van onjuiste Geregistreerde Informatie of het niet up-to-date houden van Geregistreerde Informatie door de Wederpartij met zich meebrengt. Lustparty is te allen tijde gerechtigd de toegang tot (een gedeelte van) de Website van Lustparty of de account van de Wederpartij te beperken, op te schorten of geheel te ontzeggen, of de account van de Wederpartij te verwijderen met name – doch niet uitsluitend – in het geval de Wederpartij onrechtmatig handelt, handelt in strijd met enige wettelijk voorschrift of onderhavige voorwaarden niet in acht neemt.In het geval Lustparty besluit de account van de Wederpartij te verwijderen vindt geen restitutie van in de account achtergebleven tegoeden plaats.

4.0 – Winactie op lustparty

Lustparty biedt aan haar gebruikers de mogelijkheid tot het winnen van vrijkaarten voor geselecteerde evenementen. Het aantal te winnen tickets of plaatsen op de gastenlijst wordt telkens op de Website van Lustparty vermeld. Een Member kan meerdere malen deelnemen aan één en dezelfde Winactie. Meerdere deelnames aan dezelfde Winactie vergroot de winkans voor desbetreffende Winactie. De verloting van de beschikbare tickets en/of plaatsen op de gastenlijst geschiedt door middel van een speciaal daartoe door Lustparty opgezet, geautomatiseerde applicatie. Deze applicatie selecteert volledig willekeurig één (of meerdere) Winnaars. De Winnaar ontvangt maximaal 3 tekstberichten per gewonnen e-ticket of plaats op een gastenlijst. De kosten bedragen maximaal € 1,50 per tekstbericht. Een lid kan in zijn of haar account aangeven of hij/zij een tekstbericht wenst te ontvangen zodra de verloting heeft plaatsgevonden en desbetreffende Member niet door het systeem als Winnaar werd geselecteerd. De Member ontvangt in dat geval maximaal 1 tekstbericht per evenement waaraan de Member heeft deelgenomen. De kosten bedragen maximaal € 1,50 per bericht. Lustparty of de betreffende Organisator kan aan de Winnaar één (of meerdere) mailbericht(en) toezenden waarin aanvullende instructies omtrent het downloaden van het e-ticket of andere instructies met betrekking tot de gewonnen prijs staan opgenomen. De Winnaar is gehouden deze instructies op te volgen. Over de uitslag van eventuele (ver)lotingen kan niet worden gecorrespondeerd.

5.0 – Kosten SMS-dienst

Een Member kan aan een Winactie deelnemen door het verzenden van een tekstbericht met daarin de code “LP” gevolgd door de code van het evenement naar het nummer 7111. De exacte code die een Member per sms dient te versturen om deel te nemen aan een bepaalde Winactie staat telkens op de Website van Lustparty vermeld. Iedere deelname aan een winactie kost € 1,50. Het telefoonnummer waarvan het tekstbericht afkomstig is dient overeen te komen met het telefoonnummer dat de Member heeft opgegeven bij het registreren van zijn of haar online account op de Website van Lustparty. Alleen op deze wijze is het voor Lustparty mogelijk om een Member te koppelen aan een deelname voor een bepaalde Winactie. Op de Website van Lustparty staat telkens vermeld of men nog mee kan dingen naar beschikbare tickets en/of plaatsen op een gastenlijst of dat deelname reeds is gesloten. Wanneer aan Lustparty een tekstbericht wordt verstuurd waarin een nieuw telefoonnummer wordt geactiveerd, een onjuiste code staat opgenomen of waarin de code van een evenement staat vermeld dat niet (meer) openstaat voor deelname of wanneer het tekstbericht afkomstig is van een telefoonnummer dat niet staat geregistreerd in de online account van een Member, worden per geval € 0,80 aan de verzender van het tekstbericht in rekening gebracht. Standaard ontvangt een Member een SMS wanneer deze heeft meegedaan aan een winactie en niet heeft gewonnen. De kosten hiervan bedragen € 1.50 per SMS. Wil een Member hiervan niet automatisch op de hoogte worden gebracht door Lustparty middels een SMS, dan kan bij het profiel van de Member het vinkje hiervoor uitgezet worden. Voor het gebruik van de SMS-dienst betaalt de verzender van het tekstbericht een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van Lustparty. Deze kosten worden aan de verzender van het tekstbericht in rekening gebracht via de factuur van het mobiele netwerk van desbetreffende verzender. Indien de verzender geen abonnement heeft wordt deze vergoeding van zijn/haar beltegoed afgeboekt. Afzonderlijke vergoedingen voor tekstberichten van de mobiele netwerk aanbieder zijn van toepassing. Op de facturering door een derde partij zijn de (betalings)voorwaarden van deze derde partij van toepassing. De verzender van het tekstbericht betaalt of vergoedt aan de Mobiele netwerk aanbieder alle nationale en lokale of overige belastingen (met uitzondering van de belasting gebaseerd op de nettowinst van Lustparty) met inbegrip van, maar niet beperkt tot omzetbelasting, gebruiksgerelateerde eigendomsbelasting en kansspelbelasting of eventuele andere heffingen in plaats daarvan, welke belastingen zijn gebaseerd op de kosten verschuldigd voor het gebruik van de SMS-dienst, ongeacht of die belasting nu of in de toekomst wordt opgelegd door internationale, Europese, nationale of lokale autoriteiten of door een andere instantie of instanties met de bevoegdheid om belasting te heffen. Lustparty is gerechtigd de kosten voor zowel het versturen van een tekstbericht aan Lustparty als voor het ontvangen van een tekstbericht dat door Lustparty aan de Member werd verzonden op ieder willekeurig moment te verhogen. Voor reeds verzonden tekstberichten zullen de kosten zoals deze golden ten tijde van het verzenden van het tekstbericht worden gehandhaafd. Alle door Lustparty gehanteerde kosten en prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de dienstverlening te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6.0 – SMS-diensten

Om gebruik te kunnen maken van de SMS-dienst van Lustparty dient de Wederpartij ten minste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt en/of toestemming hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om zich namens hem of haar aan te melden voor en gebruik te maken van de SMS-dienst. Door gebruik te maken van de SMS-dienst stemt de Wederpartij namens (een van) de ouders en/of de betalingsgemachtigde en/of zichzelf in met de gebondenheid aan deze Algemene Voorwaarden. De SMS-dienst wordt verleend "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" op het moment van het ge- of verbruik. Lustparty accepteert geen enkele aansprakelijkheid en biedt geen enkele garantie indien persoonlijke instellingen, informatie of (tekst)berichten niet (tijdig) worden bewaard, worden verwijderd of onjuist worden afgeleverd. Artikel 7 – Toegang tot evenementen Members die tijdens een bepaalde Winactie als Winnaar van een e-ticket of plaats op een gastenlijst zijn geselecteerd worden ofwel door Lustparty voor een plaats op de gastenlijst van het betreffende evenement bij de organisatie aangemeld of zij ontvangen een e-ticket. E-tickets dienen te worden geprint in dusdanige kwaliteit dat de tekst van het e-ticket goed leesbaar is en eventuele barcodes kunnen worden gescand. Wanneer de Winnaar van een e-ticket of plaats op een gastenlijst het betreffende evenement daadwerkelijk bezoekt, dient de Winnaar zich bij de ingang te legitimeren. Indien de gegevens die staan vermeld op de gastenlijst of het e-ticket niet overeenkomen met het door de Winnaar verstrekte identiteitsbewijs kan aan de Winnaar de toegang tot het evenement worden ontzegd/onthouden, zonder dat de organisator van het evenement of Lustparty aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade. De Winnaar dient zelf te zorgen voor het vervoer van en naar het evenement, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Consumpties en eventuele andere kosten die samenhangen met het bezoek aan het evenement komen nimmer voor rekening van Lustparty, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Lustparty is niet aansprakelijke voor enige schade door de Winnaar opgelopen of aan de Winnaar toegebracht tijdens het bezoek aan het evenement. Lustparty kan in geen geval de veiligheid van de Winnaar onderweg van en naar of tijdens het evenement garanderen. Lustparty aanvaardt geen aansprakelijk voor eventuele schade die de Winnaar lijdt ingeval het evenement waarvoor de Member als Winnaar werd geselecteerd wordt afgelast of vroegtijdig wordt onderbroken of beëindigd. Tevens vindt er in onderhavig geval geen restitutie of vergoeding plaats van de kosten die met de SMS-dienst samenhangen, dan wel overige kosten die met het bezoek aan het evenement samenhangen. Op het bezoek van de Winnaar aan het evenement zijn, naast onderhavige bepalingen, tevens de specifieke bepalingen van de organisator van het evenement van toepassing. De Winnaar dient zich in het geval van een bezoek aan het evenement conform deze eerder genoemde bepalingen te gedragen en zich te onthouden van ongewenst en/of onrechtmatig gedrag. Artikel 8 – Adverteren Lustparty biedt aan de Wederpartij de mogelijkheid om middels een speciaal daartoe ingerichte online applicatie te adverteren op de Website van Lustparty. De Wederpartij kan een bedrag aan zijn of haar account toevoegen (hierna het “Advertentiebudget” genoemd) door middel van één van de op de Website van Lustparty voorgeschreven wijzen. Aan het advertentiebudget toegevoegde bedragen worden onmiddellijk aan het budget toegevoegd. De kosten voor het vertonen van een advertentie op de website van Lustparty staan telkens op de Website van Lustparty vermeld. De afkorting “CPM” ook wel “Cost-Per-Mille” staat daarbij voor de advertentiekosten per 1.000 vertoning. Advertentiekosten worden op het advertentiebudget van de Wederpartij in mindering gebracht. Lustparty is gerechtigd de kosten die aan het adverteren verbonden zijn op ieder willekeurig moment te verhogen. Voor reeds geplaatste advertenties zullen de kosten zoals deze golden ten tijde van het plaatsen van de advertentie worden gehandhaafd. Eventueel in de account van een Wederpartij aanwezige tegoeden worden nimmer gerestitueerd.

9.0 – Gebruik van de website en diensten van Lustparty

De Wederpartij gaat ermee akkoord de Website en diensten van Lustparty te gebruiken in overeenstemming met de volgende gedragscode: De Wederpartij zal geheimhouding betrachten met betrekking tot de via de Website en/of diensten van Lustparty aan de Wederpartij verstrekte informatie en zal die informatie niet aan anderen doorgeven, zonder de toestemming van Lustparty of de persoon die de informatie heeft verstrekt. De Wederpartij zal de Website en/of de diensten van Lustparty niet gebruiken om zich in te laten met pesterijen of aanstootgevend gedrag, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van mededelingen, foto's of opnames met smadelijke, lasterlijke, grove of schandaliserende verklaringen, of racistische, pornografische, obscene of beledigende taal of beelden. De Wederpartij zal de Website en/of de diensten van Lustparty niet gebruiken om de privacyrechten, eigendomsrechten of de andere rechten van Lustparty of van een persoon te schenden. De Wederpartij zal geen berichten, foto's of opnames plaatsen, of (onderdelen van) de Website en/of de diensten van Lustparty gebruiken op een manier, die de rechten van Lustparty of van een derde partij schendt, plagieert of overtreedt, met inbegrip van maar niet beperkt tot een auteursrecht, een privacy- of ander persoonlijk recht, of een eigendomsrecht, of die frauduleus of op een andere wijze onrechtmatig is of in strijd is met de wet of goede zeden; De Wederpartij zal de Website en/of de diensten van Lustparty niet gebruiken voor de promotie van goede doelen, reclame of werving van artikelen of diensten, tenzij dit geschiedt middels de daartoe op de Website van Lustparty ingerichte Advertentiedienst. De Wederpartij zal op geen enkele wijze via zijn/haar publiekelijk geplaatste informatie contactinformatie plaatsen of doorgeven, met inbegrip van maar niet beperkt tot telefoonnummers, postadressen, e-mail adressen, websites of volledige namen. De Wederpartij zal (onderdelen van) de Website en/of de diensten van Lustparty niet - geheel of gedeeltelijk - reproduceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of gebruiken. De Wederpartij zal de Website en/of de diensten van Lustparty niet gebruiken voor het versturen van ongevraagde e-mail berichten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot massale commerciële reclame of informatieve mededelingen ("Spam"). Bovendien zal de Wederpartij de Website en/of de diensten van Lustparty niet gebruiken om (a) e-mail berichten te versturen die buitensporig zijn en/of bedoeld zijn om anderen te treiteren of lastig te vallen, (b) door te gaan met het versturen van e-mail berichten naar Lustparty of een ontvanger die heeft aangegeven dat hij/zij die niet wenst te ontvangen, (c) e-mail te versturen met een bedrieglijke of misleidende (header)informatie, (d) kwaadwillige e-mail te versturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot "mail bombing", of (e) e-mail berichten te versturen of te ontvangen op een wijze die het gebruiksbeleid van een internet service provider overtreedt. De Wederpartij zal geen zodanig gebruik maken van de Website en/of de diensten van Lustparty dat daardoor de website wordt beschadigd, vervorm, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website van Lustparty, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, databestanden, foto’s, woord- en beeldmerken en alle overige materialen inclusief de combinaties daarvan berusten bij Lustparty, dan wel haar licentiegever(s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lustparty is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) de website, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enig andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

10.0 – Privacy

Lustparty verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft de Wederpartij aan Lustparty toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een (geautomatiseerd) bestand van Lustparty, met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en (direct) marketing. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Lustparty contractueel verbonden ondernemingen. Lustparty is gerechtigd de persoonsgegevens door te geven aan de mobiele netwerk aanbieder van de Wederpartij ten behoeve van het innen van de door de Wederpartij verschuldigde vergoedingen. De Wederpartij stemt ermee in dat Lustparty zijn of haar persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan partners van Lustparty. De Wederpartij geeft Lustparty en haar partners toestemming tot het toezenden van (reclame)uitingen via email, schrijvende post. De Wederpartij heeft recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens. De Wederpartij heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. In het geval de Wederpartij zich wenst te verzetten tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens kan de Wederpartij zijn of haar aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Lustparty via het contactformulier.

11.0 - Gebruik, opslag, monitoring en verwijdering van informatie

Lustparty behoudt zich het recht voor om alle reclameboodschappen, tekstberichten, publieke aankondigingen en berichten te controleren om zich ervan te verzekeren dat deze voldoen aan de richtlijnen die op een bepaald moment van toepassing zijn. Hoewel Lustparty niet alle berichten van haar gebruikers controleert en ook niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze berichten, behoudt Lustparty zich het recht voor, maar is Lustparty hiertoe niet verplicht, om content met inbegrip van, maar niet beperkt tot profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten te verwijderen of te verplaatsen, waarvan Lustparty naar eigen inzicht meent, dat deze in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of andere toepasselijke richtlijnen, of dat deze anderszins onaanvaardbaar is. De Wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de profielen, publieke aankondigingen en (tekst) berichten die hij of zij opslaat via de Website en/of de Diensten van Lustparty, of verstuurt naar de gebruikers van de Website en/of Diensten van Lustparty. Lustparty heeft het recht om accounts die al geruime tijd niet meer actief zijn te beëindigen/verbreken. De Wederpartij gaat ermee akkoord, dat Lustparty niet aansprakelijk of verantwoordelijk is, indien gegevens die door middel van de Website en/of de Diensten van Lustparty worden geleverd of verstuurd niet worden bewaard, of abusievelijk worden verwijderd.

12.0 – Vrijwaring en schadeloosstelling

De Wederpartij gaat ermee akkoord, dat hij of zij Lustparty en haar houdstermaatschappijen, leden, dochterbedrijven, gelieerde bedrijven, serviceproviders, contractanten, agenten, vertegenwoordigers, licentieverleners, leidinggevenden, directeuren, aandeelhouders en werknemers schadeloos zal stellen in verband met een claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure, ingediend door een derde en veroorzaakt door, als gevolg van of in verband met zijn of haar (i) gebruik van de Website en/of de Diensten van Lustparty, (ii) schending van deze Algemene Voorwaarden of (iii) overtreding van de wet, een voorschrift of de rechten van een derde. De Wederpartij betaalt de kosten en schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot de in redelijkheid gemaakte advocaatkosten en de kosten opgelegd aan of anderszins gemaakt door Lustparty in verband met, of voortvloeiend uit een dergelijke claim, proces, aanmaning, vordering of andere procedure.

13.0 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle door Lustparty gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd - die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Lustparty, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Lustparty met de Wederpartij kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.